Informacje prawne i znak towarowy

Zastrzeżenia prawne

Treści zawarte na stronie internetowej spółki VOXEL S.A. (dalej: „Strona”) mają charakter ogólny i stanowią jedynie materiał informacyjny. Żadna z informacji zamieszczonych na Stronie nie stanowi porady lekarskiej ani oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. VOXEL S.A. (dalej: „Spółka”) dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia kompletności i aktualności informacji umieszczonych na Stronie, zastrzega jednak, że nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z tych informacji, z ich niekompletnością lub błędami. Spółka nie odpowiada za treści zawarte na stronach internetowych powiązanych ze Stroną. Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących Spółki oraz usług przez nią świadczonych, proszone są o kontakt bezpośrednio ze Spółką.

Zawartość i struktura Strony podlega ochronie na podstawie przepisów prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, w tym w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631- j.t. z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410- j.t.), Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503-j.t. z późn. zm.). Wszelkie prawa do materiałów umieszczonych na Stronie przysługują Spółce, o ile nie zastrzeżono inaczej, a ich wykorzystanie, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody Spółki.

Podanie na Stronie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Gromadzone dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych jest VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-663, ul. Wielicka 265.

Znak towarowy

Spółka VOXEL S.A. posiada prawo ochronne nr 230543 na znak towarowy „VOXEL” (zgłoszenie Z-355680), który może być wykorzystywany do oznaczania następujących klas towarowych: 10 ekrany radiologiczne do celów medycznych; aparaty radiologiczne do celów medycznych; aparatura do radioterapii; aparatura diagnostyczna do celów medycznych; 42 prace badawczo-rozwojowe; badania w dziedzinie fizyki; 44 kliniki medyczne; niehospitalizacyjne placówki opieki medycznej; pomoc medyczna.”