Opis projektu

Voxel S.A. uzyskał wsparcie finansowe ze środków Funduszy Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, dla projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnego zespołu produkcyjno-usługowego w sektorze usług medycznych".

Projekt realizowany jest na terenie 5 Wojskowego Szpitala wraz z Polikliniką w Krakowie i polega na utworzeniu centrum diagnostyki obrazowej wyposażonego w skaner PET-TK i skaner rezonansu magnetycznego oraz ośrodka produkcji radiofarmaceutyków przy wykorzystaniu cyklotronu i Laboratorium Radiochemicznego.

Kluczowe dla całego projektu urządzenia (m.in.: skaner PET-TK, skaner MR, cyklotron, urządzenia do synetezy radiofarmaceutyków) będą pierwszymi tego typu w Polsce, ponieważ ich rozwiązania technologiczne są obecne na świecie krócej niż 1 rok oraz stopień ich rozprzestrzenienia na świecie nie przekracza 5%!

Planowana przez Voxel S.A. inwestycja ma kluczowy charakter w sektorze usług medycznych w województwie małopolskim. Obecnie mieszkańcy regionu Polski południowo-wschodniej (województwo małopolskie i podkarpackie) są pozbawieni dostępu do diagnostyki będącej kluczowym elementem projektu. Poza tym, w wyniku realizacji tej inwestycji Voxel S.A. ma szansę stać się najbardziej innowacyjnym ośrodkiem prowadzenia badań łączoną metodą PET-TK-MR oraz kluczowym centrum medycznym produkującym radiofarmaceutyki również dla zewnętrznych odbiorców.

Kwota dofinansowania, jaką uzyskał Voxel S.A. wynosi 31 314 952,24 zł.

www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.marr.pl