Dobre Praktyki Giełdowe

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016

Informacja o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

W spółce nie funkcjonuje reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z § 27 ust. 2 pkt 1 Statutu VOXEL S.A. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Spółka stosuję się także do przepisów Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym mówiących o tym, iż kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania sprawozdań spółki przez okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że nastąpi zmiana osobowa na stanowisku kluczowego biegłego rewidenta dedykowanego do badania sprawozdań spółki.