emisja obligacji

PROGRAM EMISJI OBLIGACJI UCHWALONY PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI W DNIU 17 CZERWCA 2016 ROKU

Zarząd VOXEL S.A. w dniu 17 czerwca 2016 roku podjął uchwałę w sprawie Programu Emisji Obligacji, w zakresie którego Spółka może emitować obligacje jednej lub więcej serii, w ramach jednej lub większej ilości emisji. Program Emisji Obligacji oparty został się na następujących założeniach:

1. łącznie zostanie wyemitowane nie więcej niż 20.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000  złotych;

2. wartość nominalna jednej Obligacji każdej serii wynosić będzie 1.000 (jeden tysiąc) złotych;  

3. Spółka może emitować jedną lub więcej serii Obligacji;

4. poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości;

5. wszystkie Obligacje każdej serii nie będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane.

W ramach przyjętego Programu Emisji Spóła wyemitowała w czerwcu i lipcu tego roku, dwie serie obligacji na okaziciela (seria F i G).

EMISJA OBLIGACJI SERII F

W dniu 17 czerwca 2016 roku,  Zarząd VOXEL S.A. podjął uchwałę nr 02/06/2016 w sprawie emisji obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst. Na mocy ww. uchwały Spółka wyemitowała  10.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1.000  złotych każda i o łącznej wartości nominalnej  10.000.000  złotych. Celem emisji Obligacji serii F było sfinansowanie wykupu obligacji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 01/06/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii E. W dniu 1 lipca 2016 roku Spółka dokonała przydziału 10.000 sztuk obligacji.

Szczegółowe informacje dotyczące subskrypcji obligacji serii F:

 1. Data rozpoczęcia subskrypcji – 20 czerwca 2016r.
 2. Data zakończenia subskrypcji – 30 czerwca 2016r.
 3. Data przydziału papierów wartościowych – 1 lipca 2016r.
 4. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją – nie więcej niż 10.000 sztuk
 5. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 10.195 sztuk obligacji, dokonano uznaniowego przydziału 10.000 sztuk Obligacji serii F, uznaniowa redukcja dotyczyła 1 zapisu.
 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji –10.000 sztuk obligacji serii F,
 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane – 1.000 zł za 1 obligację serii F,
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją – 75,
 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 75,
 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) – brak,
 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej – 10.000.000 zł,
 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
  1. Przygotowania i przeprowadzenia oferty – 196.464,48 zł.
  2. Wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – brak,
  3. Sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – brak,
  4. Promocji oferty – brak,
 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 19,65 zł.

Obligacje serii F zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

EMISJA OBLIGACJI SERII G

W dniu 8 lipca 2016 roku,  Zarząd VOXEL S.A. podjął uchwałę nr 02/07/2016 w sprawie emisji obligacji serii G, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst. Na mocy ww. uchwały Spółka wyemitowała  10.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000  złotych każda i o łącznej wartości nominalnej  10.000.000  złotych. Celem emisji Obligacji serii G było sfinansowanie wykupu obligacji serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 02/07/2013 z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie emisji obligacji serii D. Emisja Obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem, że prawidłowo objętych i opłaconych zostanie, co najmniej 6.000 (słownie: sześć tysięcy) Obligacji. W dniu 25 lipca 2016 roku Spółka dokonała przydziału 10.000 sztuk obligacji.

DANE HISTORYCZNE DOTYCZE EMISJI OBLIGACJI VOXEL S.A. OBEJMUJĄCE SERIĘ B, C, D, E

EMISJA OBLIGACJI SERII B

UCHWAŁA ZARZĄDU O EMISJI OBLIGACJI SERII B

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 17 maja 2012 roku podjął uchwałę nr 01/05/2012 w sprawie emisji obligacji serii B. Przedmiotem emisji obligacji przez Spółkę było nie mniej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) i nie więcej niż 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) i nie większej niż 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych). Celem emisji obligacji  było  finansowanie pomostowe inwestycji budowy Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków w Krakowie  oraz zwiększenie kapitału obrotowego Spółki. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Obligacje wyemitowano jako zabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o obligacjach. Obligacje zaoferowano poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób, zgodnie z art. 9 pkt 3) Ustawy o obligacjach. Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału. Zarząd VOXEL S.A. na podstawie uchwały Zarządu nr 01/06/2012 w sprawie przydziału obligacji serii B dokonał przydziału 12.000 Obligacji serii B, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych).

PODSUMOWANIE EMISJI OBLIGACJI SERII B

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 23 maja 2012 r., data zakończenia subskrypcji: 4 czerwca 2012 r.;
2) data przydziału instrumentów finansowych: 6 czerwca 2012 r.;
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) sztuk Obligacji serii B;
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach – emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów;
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) sztuk Obligacji serii B;
6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) sztuk Obligacji serii B;
7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1.000 zł;
8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 67;
9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 67;
10) emisja nie była podzielona na transze;
11) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję – Spółka nie zawarła umów o subemisję;
12) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 12.000.000,- zł (słownie: dwanaście milionów złotych);
13) łączne koszty emisji wyniosły: 351.065,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) w tym: a)przygotowania i przeprowadzenia oferty: 351.065,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych), b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – Spółka nie zawarła umów o subemisję, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego, d) koszty doradztwa – zawierają się w kosztach wskazanych w lit. a), nie zostały wyodrębnione jako osobna pozycja, e) promocji oferty – nie wystąpiły. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji serii B będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji serii B zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji serii B.
14) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy: 29,25 zł

PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI SERII B

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie  w dniu 26 czerwca 2013 roku podjął uchwałę nr 03/06/2013 w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii B Spółki notowanych na rynku Catalyst. Zgodnie z treścią uchwały obligacje serii B zostaną wykupione przed dniem terminowego wykupu, w trybie przewidzianym Warunkach emisji obligacji serii B. Dzień wykupu przypadnie w dniu 16 lipca 2013 r. Dzień, według stanu na który ustala się stany rachunków papierów wartościowych w celu ustalenia liczby obligacji będących przedmiotem przedterminowego wykupu przysługujących danemu obligatariuszowi przypadnie dnia 5 lipca 2013 r. Obligatariuszom przysługiwać będą, następujące świadczenia z każdej Obligacji: a) 1000,00zł (jeden tysiąc złotych) tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej Obligacji, b) odsetki należne zgodnie z Warunkami emisji na dzień wcześniejszego wykupu, c) premia w wysokości 0,08% wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 (trzydzieści) dni pozostające od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu. W związku z rejestracją Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”) oraz wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („Catalyst”), przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z regulacjami KDPW. Emitent złoży do KDPW wniosek o przeprowadzenie obsługi przedterminowego wykupu. Emitent zwróci się do organizatora Catalyst o zawieszenie obrotu Obligacjami w związku z przedterminowym wykupem począwszy od dnia przypadającego na 2 dni przed dniem prawa do kwoty wcześniejszego wykupu. Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych posiadacza Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotu prowadzącego ten rachunek.

UMORZENIE OBLIGACJI SERII B

Zarząd VOXEL S.A. w związku z przedterminowym wykupem  obligacji serii B, dokonanym w dniu 16 lipca 2013 roku na podstawie uchwały Zarządu VOXEL S.A. nr 03/06/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku, wszystkie wyemitowane przez VOXEL S.A. obligacje na okaziciela serii B w liczbie 12.000 z chwilą wykupu zostały umorzone (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 120, poz. 1300 ze zm.). Umorzenie obligacji serii B powoduje definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.

WYKLUCZENIE OBLIGACJI SERII B Z OBROTU NA CATALYST

W dniu 23 lipca 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 818/2013 w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki VOXEL S.A. Zgodnie z treścią uchwały, w związku z dokonanym przedterminowym wykupem obligacji na okaziciela serii B spółki VOXEL S.A., oznaczonych kodem „PLVOXEL00022”, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanowił wykluczyć z dniem 25 lipca 2013 r. te obligacje z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

PROGRAM EMISJI OBLIGACJI

Zarząd VOXEL S.A. w dniu 27 maja 2013 roku podjął uchwałę nr 02/05/2013 w sprawie Programu Emisji Obligacji, w ramach którego w dwóch procesach emisyjnych może zostać wyemitowanych do 17.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 17.000.000 zł (dalej: „Obligacje”) na warunkach określonych przez Zarząd. Program Emisji Obligacji opiera się na następujących założeniach: 1) w ramach Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje dwie serie Obligacji, 2) łączna wartość nominalna Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji w ramach danej serii zostanie określona przez Zarząd, przy czym łączna maksymalna wartość nominalna pojedynczej emisji w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie do 12.000.000 zł, 3) poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości, zasady wykupu, zabezpieczenie, 4) Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane, 5) Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emisja Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji wymaga podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały, w której Zarząd określi w szczególności: cenę emisyjną Obligacji, zasady oprocentowania Obligacji, czy Obligacje danej serii będą zabezpieczone, czy w odniesieniu do Obligacji przed terminem wykupu Spółka zaoferuje obligatariuszom dodatkowe zabezpieczenie, termin ostatecznego wykupienia danej serii Obligacji, w jakich warunkach Spółka lub obligatariusze mają prawo zażądać wcześniejszego wykupu Obligacji, jak również wysokość premii związanej z ostatecznym wykupem Obligacji emitowanych w ramach poszczególnych procesów emisyjnych (jeżeli premia taka będzie przewidziana), przypadki, w których VOXEL S.A. będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji emitowanych w ramach wszystkich procesów emisyjnych oraz dodatkowe świadczenie pieniężne związane z wcześniejszym wykupem tych Obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia (jeżeli będzie ono przewidziane). Zabezpieczeniem Obligacji serii C będzie zastaw rejestrowy na udziałach w spółce „Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra” sp. z o.o.. Zabezpieczeniem obligacji serii D będzie zastaw rejestrowy na 2.000.000 akcji na okaziciela serii A w spółce ALTERIS S.A., stanowiących własność VOXEL S.A., przy czym uchwała w sprawie emisji Obligacji serii D będzie mogła zostać podjęta pod warunkiem podjęcia przez VOXEL S.A. uchwały o przedterminowym wykupie obligacji serii B. Obligacje serii D w pierwszej kolejności zostaną przydzielone tym podmiotom, którym przydzielono obligacje serii B, wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu nr 01/05/2012 z dnia 17 maja 2012 roku.

EMISJA OBLIGACJI SERII C

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 27 maja 2013 roku podjął uchwałę nr 03/05/2013 w sprawie emisji obligacji serii C. Przedmiotem emisji obligacji przez Spółkę było nie więcej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy)  obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Obligacje wyemitowano jako zabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o obligacjach. Obligacje zaoferowano poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób, zgodnie z art. 9 pkt 3) Ustawy o obligacjach. Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału. Zarząd w dniu 17 czerwca 2013 roku na podstawie uchwały nr 02/06/2013 postanawił dokonać przydziału 5.000 obligacji na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 03/05/2013 Zarządu VOXEL S.A. z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie emisji obligacji serii C w sposób zgodny z Listą Przydziału Obligacji serii C Spółki VOXEL S.A.

WPROWADZENIE OBLIGACJI SERII C DO OBROTU NA CATALYST

W dniu 11 lipca 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałe Nr 786/2013 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki VOXEL S.A. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 5.000 (pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii C spółki VOXEL S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

WYZNACZENIE PIERWSZEGO DNIA NOTOWANIA OBLIGACJI SERII C NA CATALYST

W dniu 17 lipca 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 804/2013 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki VOXEL S.A. Zgodnie z treścią uchwały, na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił: 1) określić dzień 22 lipca 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5.000 (pięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii C spółki VOXEL S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLVOXEL00030”; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „VOX0615”.

PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI SERII C

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 11 lipca 2014 roku podjął uchwałę nr 02/07/2014 w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii C, na mocy której postanowił o wcześniejszym wykupie wszystkich 5 000 obligacji serii C. Zgodnie z treścią uchwały obligacje serii C zostaną wykupione przed dniem terminowego wykupu, w trybie przewidzianym Warunkach emisji obligacji serii C. Jako dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii został wyznaczony dzień 22 lipca 2014 roku. Dzień wykupu przypadnie w dniu 30 lipca 2014 roku.

Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji serii C w dniu ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii C VOXEL S.A. wypłaci kwotę wcześniejszego wykupu, czyli kwotę pieniężną równą wartości nominalnej podlegającej wykupowi obligacji serii C, powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu, powiększoną o premię w wysokości wskazanej w Warunkach Emisji Obligacji serii C. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji serii C zostaną dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z odpowiednimi regulacjami.

UMORZENIE OBLIGACJI SERII C

W związku z przedterminowym wykupem obligacji serii C, na podstawie uchwały Zarządu VOXEL S.A. nr 03/07/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku, wyemitowane przez VOXEL S.A. obligacje na okaziciela serii C w liczbie 5 000 sztuk z chwilą wykupu zostały umorzone.

WYKLUCZENIE OBLIGACJI SERII C Z OBROTU NA CATALYST

W dniu 4 sierpnia 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  podjął uchwałę nr 884/2014 w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki VOXEL S.A. Zgodnie z treścią uchwały, w związku z dokonanym przedterminowym wykupem obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki VOXEL S.A., oznaczonych kodem „PLVOXEL00030”, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanowił wykluczyć z dniem 7 sierpnia 2014 roku te obligacje z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

EMISJA OBLIGACJI SERII D

Zarząd VOXEL S.A.  w dniu 2 lipca 2013 roku podjął uchwałę nr 02/07/2013 w sprawie emisji obligacji serii D, która stanowi, iż w ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego uchwałą Zarządu nr 02/05/2013 z dnia 27 maja 2013 roku, VOXEL S.A. wyemituje nie więcej niż 12.000 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 12.000.000,00 zł. Cena emisyjna jednej obligacji serii D jest równa 1.000 zł. Celem emisji jest realizacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. oraz zasilenie kapitału obrotowego. Obligacje serii D zostaną wykupione przez VOXEL S.A. w terminie 36 miesięcy od dnia ich przydziału (dzień wykupu) tj. w dniu 31 lipca 2016 roku. Obligacje serii D zostaną wyemitowane jako obligacje kuponowe i będą oprocentowane na następujących zasadach: 1) obligacje serii D będą oprocentowane według stopy zmiennej ustalonej w oparciu o współczynnik WIBOR 6M + marża 5 %, 2) okres odsetkowy wynosić będzie 6 miesięcy, 3)  wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku.

Obligacje będą wyemitowane jako zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. Zabezpieczenie stanowić będzie zastaw rejestrowy na 2.000.000 akcji na okaziciela serii A spółki ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach (adres: ul. PCK 6/3, 40-057 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391749 o numerach od A 0 000 001 do A 2 000 000 o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 złotych. Przedmiot zastawu rejestrowego został wyceniony przez AVCS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 34.369.000 zł, tj. 17,18 zł za 1 akcję. Wycena została dokonana według stanu na dzień 31 marca 2013 roku.

Obligacje serii D zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie mniejszej niż 150 osób, zgodnie z art. 9 pkt 3) ustawy o obligacjach. Obligacje serii D w pierwszej kolejności zostaną przydzielone tym podmiotom, które przyjęły propozycję nabycia obligacji serii D, a którym przydzielono obligacje serii B wyemitowane przez VOXEL S.A. na podstawie uchwały Zarządu VOXEL S.A.  z dnia 6 czerwca 2012 roku.

Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 86 mln zł, w tym wartość zobowiązań oprocentowanych to 52.000.000 złotych. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji serii D (tj. do dnia 31 lipca 2016 roku) przekroczenia poziomu zobowiązań ogółem powyżej 135.000.000 złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji serii D, o wartości do 12.000.000 złotych.

W dniu 23 sierpnia 2013 roku  Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 656/13, na mocy której postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 12.000 obligacji na okaziciela serii D VOXEL S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda i terminie wykupu w dniu 31 lipca 2016 roku, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 02/05/2013 Zarządu VOXEL S.A. z dnia 27 maja 2013 roku oraz uchwały nr 02/07/2013 Zarządu VOXEL S.A. z dnia 2 lipca 2013 roku oraz oznaczyć je kodem PLVOXEL00048, pod warunkiem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu.

W dniu 30 sierpnia 2013 roku  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1013/2013 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki VOXEL S.A. W uchwale Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst  12.000 obligacji na okaziciela serii D spółki VOXEL S.A., o wartości nominalnej 1.000 złotych każda.

W dniu 4 września 2013 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1026/2013 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spóki VOXEL S.A. W uchwale Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił określić dzień 9 września 2013r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 12.000 obligacji na okaziciela serii D spółki VOXEL S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLVOXEL00048” i notować powyższe obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „VOX0716”.

WYKUP OBLIGACJI SERII D

W dniu 1 sierpnia 2016 roku Spółka wykupiła obligacje serii D w liczbie 12.000 sztuk, które z chwilą wykupu zostały umorzone.

EMISJA OBLIGACJI SERII E

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 23 czerwca 2014 roku podjął uchwałę nr 01/06/2014 w sprawie emisji obligacji serii E, w której postanowiono, że w celu sfinansowania wykupu obligacji serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 02/05/2013 z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 03/05/2013 z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie emisji obligacji serii C, a w drugiej kolejności w celu zasilenia kapitału obrotowego podmiotów wchodzących w skład Grupy VOXEL S.A., VOXEL S.A. wyemituje łącznie nie więcej niż 10 000 obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10 000 000 zł. Obligacje serii E zostaną wykupione przez VOXEL S.A. w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty przydziału, przy czym warunki emisji obligacji serii E przewidują możliwość ich wcześniejszego wykupu. Cena emisyjna jednej obligacji serii E była równa kwocie 1 000 zł.

Obligacje serii E zostały wyemitowane jako zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. Zabezpieczenie obligacji serii E stanowią: 1) umowa o udzielenie poręczenia na rzecz każdoczesnych obligatariuszy obligacji serii E zawarta z ALTERIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach jako poręczycielem. Maksymalna wysokość poręczenia udzielonego przez ALTERIS S.A. jest równa 150% wartości nominalnej przydzielonych obligacji serii E. Umowa o udzielenie poręczenia została zabezpieczona wekslami własnymi in blanco z klauzulami „nie na zlecenie” i „bez protestu”, wystawionymi przez ALTERIS S.A. 2) weksle własne in blanco z klauzulami „nie na zlecenie” i „bez protestu”, wystawione przez VOXEL S.A. na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy z tytułu obligacji serii E.

Obligacje serii E zostały zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób, w ramach oferty prywatnej, nie stanowiącej publicznego proponowania ani oferty publicznej, zgodnie z art. 9 pkt 3) ustawy o obligacjach.

Zarząd VOXEL S.A. w dniu 11 lipca 2014 roku na podstawie uchwały nr 01/07/2014 postanowił dokonać przydziału 10 000 obligacji na okaziciela serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 01/06/2014 Zarządu VOXEL S.A. z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii E w sposób zgodny z Listą Przydziału Obligacji serii E Spółki VOXEL S.A.

WPROWADZENIE OBLIGACJI SERII E DO OBROTU NA CATALYST

W dniu 31 lipca 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 873/2014 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki VOXEL S.A., na mocy której postanowił, na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10 000 obligacji na okaziciela serii E spółki VOXEL S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda.

WYZNACZENIE PIERWSZEGO DNIA NOTOWANIA OBLIGACJI SERII E NA CATALYST

W dniu 5 sierpnia 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 886/2014 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki VOXEL S.A. W uchwale Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił określić dzień 7 sierpnia 2014 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10 000 obligacji na okaziciela serii E spółki VOXEL S.A. o wartości nominalnej 1 000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLVOXEL00055” i notować powyższe obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „VOL0716”.

WYKUP OBLIGACJI SERII E

W dniu 11 lipca 2016 roku Spółka wykupiła obligacje serii E w liczbie 10.000 sztuk, które z chwilą wykupu zostały umorzone.