Informacje finansowe

dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
105 368
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
6 292
Zysk (strata) brutto
2 605
Zysk (strata) netto
-1 742
Aktywa razem
215 317
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
111 213
Zobowiązania długoterminowe
65 238
Zobowiązania krótkoterminowe
45 975
Kapitał własny
104 103
Kapitał zakładowy
10 503
Liczba akcji (w szt.)
10 502 600