Terminy publikacji raportów okresowych

13 listopada 2015 r. - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

31 sierpnia 2015 r. - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku

15 maja 2015 r. - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

20 marca 2015 r. - Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok

 
Inne wydarzenia
 

Okresy zamknięte

W 2015 roku przewidziane są następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji VOXEL S.A. przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadających w jej organach oraz pracujących dla spółki):

- od 30 października 2015 roku do 13 listopada 2015 roku

- od 31 lipca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku

- od 1 maja 2015 roku do 15 maja 2015 roku

- od 20 stycznia 2015 roku do 20 marca 2015 roku

Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych. Stosownie do art. 159 ust. 1 tej ustawy, osoby uprzywilejowane informacyjnie, zwane insiderami pierwotnymi (art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi):
nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

  • Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje dwa tygodnie przed datą publikacji raportu.
  • Dla raportów okresowych półrocznych, okres zamknięty obowiązuje miesiąc przed datą publikacji raportu.
  • Dla raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje dwa miesiące przed datą publikacji raportu rocznego.

Ponadto okresem zamkniętym jest okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) informacji poufnej dotyczącej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.