Oferta publiczna akcji

W dniu 28 czerwca 2011 roku NWZA VOXEL S.A. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu na podstawie której kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie więcej niż 1.000.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii J w łącznej liczbie nie większej niż 1.000.000 o wartości nominalnej po 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł.

Akcje serii J zostały zaoferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 185, poz. 1439 ze zm., dalej: „Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz inwestorom, z których każdy nabędzie akcje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, nie niższej niż równowartość w złotych kwoty 50.000 EUR w dniu ustalenia tej ceny.

Emisja akcji serii J została przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 3 pkt 1) i 2) Ustawy o Ofercie Publicznej, przy czym akcje serii J w ramach subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych zostały zaoferowane wyłącznie podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
Subskrypcją objętych było 1.000.000 akcji serii J. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych i prawidłowo opłaconych 1.000.000 akcji serii J.

Cena emisyjna akcji serii J została ustalona przez Zarząd na poziomie 19 złotych za 1 akcję serii J.
Podwyższenie kapitału zakładowego VOXEL S.A. w drodze emisji akcji serii J do kwoty 9.732.600 zł zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 sierpnia 2011 roku.