Akcjonariusz Ilość akcji % akcji w kapitale zakładowym Ilość głosów % głosów na Walnym Zgromadzeniu
Voxel International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu 5.184.856 49,37% 8.184.956 60,62%
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Aktivist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zarządzane przez Origin TFI S.A.) 808.562 7,70% 808.562 5,99%
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 1.533.479 14,60% 1.533.479 11,36%
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 682.645 6,50% 682.645 5,06%
Pozostali 2.293.058 21,83% 2.293.058 16,97%
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 10 502 600 akcji, w tym:
Seria AkcjiIlość Akcji
A2000100
B1000000
C1000000
D1244200
D2246300
D330000
E500000
F500000
G1000000
I2212000
J1000000
K670000
L100000